Handelsbetingelser for privatkunder.

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Vores Brød I/S

Organisationsform: I/S

CVR-nr. 35971025

Toftegårdsplads 6

2500 Valby

E-mailadresse: kontakt@voresbroed.dk

Telefonnummer: 41 40 25 00

Betaling

Du kan betale med ét af disse betalingskort:

Dankort, Visakort, Mastercard, JCB og American Express.

Din betaling hæves, når vi har afsendt din friskbagte bestilling fra vores bageri.

Al kortbetaling er gebyrfrit – vi betaler gebyret for jer

Vi tilbyder endnu ikke mobilepay

Levering

Som udgangspunkt kan vi ikke tilbyde levering til privatkunder. Men er der tale om en meget stor ordre venligst kontakt bageren på kontakt@voresbroed.dk eller tlf. 41 40 25 00

Fortrydelsesret

Da Vores Brød leverer friske fødevare er der ingen fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven § 17, stk. 2, nr. 1.

Ved afhentning af dine friskbagte produkter bedes du meddele os, såfremt der er fejl og mangler ved din bestilling – så finder vi naturligvis en løsning.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

Personoplysningerne registreres hos Vores Brød I/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.voresbroed.dk er direktør/ejer Emil Andersen.

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos Vores Brød I/S, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: Kontakt@voresbroed.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kontakt@voresbroed.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Handelsbetingelserne er senest opdateret juni 2016

Handelsbetingelser for engroskunder

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Vores Brød I/S

Organisationsform: I/S

CVR-nr. 35971025

Toftegårdsplads 6

2500 Valby

E-mailadresse: kontakt@voresbroed.dk

Telefonnummer: 41 40 25 00

Fortrydelsesret
Da Vores Brød leverer friske fødevare er der ingen fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftaleloven § 17, stk. 2, nr. 1.

Afbestilling
Afbestilling kan foretages på e-mail til kontakt@voresbroed.dk eller telefon 41402500 og skal foretages minimum 2 dage før leveringsdagen.

1.  Anvendelse
1.1   Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings­betingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Vores Brøds, 35971025, (”Virksomheden”) salg og levering af produkter, til erhvervskunder

2.0 aftalegrundlag
2.1   Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter til kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2   Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.        Produkter
3.1   Produkter. Produkter, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

3.2   Ansvarsbegrænsning. Produkter, og tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er beregnet til videresalg i kundens forretning i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for tab eller skade, der kan henføres til brug til andet formål eller til brug uden for Danmark. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.

4.        Pris og betaling
4.1      Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2   Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, eller tilknyttede ydelser, senest 8 dage efter faktura er modtaget, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling
5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6.  Ordrer og ordrebekræftelser
6.1   Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, eller tilknyttede ydelser til Virksomheden via webshop. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret produkt, eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.

6.2   Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter, eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

6.3-      Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter, eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

6.4   Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter, eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7.        Levering
7.1      Leveringsbetingelse. bestilling skal være foretaget inden kl. 20.00, dagen før den ønskede levering.

7.2      Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3      Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle produkter, og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

7.4     Hvis levering skal ske, skal der foretages en minimumsbestilling på over 250kr i gennemsnit pr. levering.
dvs. ved 7 leveringer pr. uge skal ordren minimum være 1750kr ugentligt.

8.        Forsinket levering
8.1      Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, eller tilknyttede ydelser, informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.2      Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at levere produkter, eller tilknyttede ydelser senest 0 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, og levering ikke sker inden en rimelig frist på mindst 0 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9.        Garanti
9.1      Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, og tilknyttede ydelser er fri for væsentlige fejl og mangler i kvalitet og udseende i 8 timer efter leveringen.

9.2   Undtagelser. Virksomhedens garanti omfat­ter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) produktet er blevet opbevaret forkert, (ii) Produktet er håndteret i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, og (iii) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

9.3   Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

9.4   Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

9.5      Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen ved at: (i) at bringe nye produkter ud, eller (ii) eller give en rabat

9.6      Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 1 dag, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10.      Ansvar
10.1    Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

10.2    Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede produkter, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

10.3    Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan Virksomhedens ansvar over for kunden ikke pr. kalenderår samlet overstige [tal] % af det salg af produkter, og tilknyttede ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegræns­ningen gælder ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.4    Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

10.5    Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11.   Immaterielle rettigheder

11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter, og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.

11.2    Krænkelse. Hvis leverede produkter krænker tredjeparts immaterielle rettigheder, skal Virksomheden for egen regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte med at bruge de krænkende produkter, (ii) ændre de krænkende produkter, så de ikke længere krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter med nogle, der ikke krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af [tal] % pr. år siden leveringen. Kunden har ikke andre rettigheder i anled­ning af produkters, eller tilknyt­tede ydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder.

12.      Fortrolighed
12.1    Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplys­ninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

12.3    Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

13.   Gældende ret og værneting
13.1    Gældende ret. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.